Τροποποίηση του ν. 2168/1993 ΦΕΚ 67Α΄

  • (ΦΕΚ 67/Α`/5.4.2011) Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων» και άλλες διατάξεις.