Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 ΦΕΚ 242Α΄

  • (ΦΕΚ 242/Α`/11.11.2011) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (147/Α) και προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C της 18.3.2010)