Διαδικασία και δικαιολογητικά θεώρησης - έκδοσης άδειας θήρας.

1.    Να απευθυνθώ στον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής μου.

2.  *Αίτηση προς την αρμόδια Δασική Δ/νση που ζητώ να μου εκδώσει άδεια θήρας.

3.  *Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,  στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για παράβαση των αδικημάτων των εδ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.Δ. 86/1969  ή ότι εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση και σύμφωνα με την 8/79 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. δικαιούται της έκδοσης άδειας θήρας.

Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των ανωτέρω αδικημάτων, στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται, το είδος της ποινής, η τυχόν χορηγηθείσα αναστολή της ή επί τυχόν εκτίσεως της ποινής, ο ακριβής χρόνος που παρήλθε απ’ αυτήν.  Επιπλέον ότι «είναι κάτοχοι άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε ισχύ ή βεβαίωσης αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου»

4.  Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό  και για τους παλιούς κυνηγούς οι οποίοι εκδίδουν άδεια θήρας σε διαφορετική δασική αρχή, λόγω αλλαγής της μόνιμης κατοικίας τους. Ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση από τον οικείο Δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.

5.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (η επικύρωση γίνεται και στο σύλλογο) της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου (A.K.K.O) ή βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

6. *Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό η ατομικό) για την κάλυψη ζημιών από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί κατά την άσκηση του κυνηγίου. Το ελάχιστο ύψος ασφάλισης καθορίζεται από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος με το αριθμ. 720/3-7-1996 έγγραφό της.

7. *Τριπλότυπο ή Γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγίου υπέρ του Πράσινου Ταμείου-Ειδικός Φορέας Δασών (Κεφ. θήρας).στην Τράπεζα Ελλάδος όπως αυτός ορίστηκε από τις παρ. 2 & 3, άρθρο 8 του ν. 3208/2003 και ισχύει σήμερα.

8.  *Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ  στο δημόσιο ταμείο.

              *(Τα δικαιολογητικά των παραγράφων  2-3-6-7-8 τα εκδίδει ο σύλλογος για λογαριασμό του κυνηγού).

9.  Το χρηματικό ποσό - ανάλογα με τον τύπο αδείας που θέλετε να εκδώσετε. 

Οι υποψήφιοι κυνηγοί προκειμένου να εφοδιαστούν για πρώτη φορά με άδεια θήρας θα πρέπει επιπλέον των άλλων δικαιολογητικών που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, να προσκομίσουν βεβαίωση ότι συμμετείχαν επιτυχώς στις εξετάσεις των επιτροπών κρίσης ικανο­τήτων νέων κυνηγών. 

       1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

      2. Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών, από το  Δασαρχείο στην οποία θαβεβαιώνεται

          ότι πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας.

Εξετάσεις της Επιτροπής κρίσης ικανοτήτων νέων κυνηγών θα  πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 10πμ.έως 11 πμ. στην Δ/νση Δασών Ρεθύμνου 1ος όροφος τα Μυσίρια ( Κόμβο Αμαρίου).

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια, για τη χορήγηση άδειας θήρας, Δασική αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου

       Όσοι κυνηγοί εφοδιάζονται με άδεια θήρας μέσω του συνεργαζόμενου και αναγνωρισμένου από το ΥΠ.Α.Α.Τ (νυν  ΥΠ.Ε.Κ.Α) Κυνηγετικού Συλλόγου, καταθέτουν την αίτηση και τα ανωτέρω δικαιολογητικά στον Κυνηγετικό Σύλλογο.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του ατομικού βιβλιαρίου θήρας, τα υποβάλλει μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δασική αρχή για έλεγχο και υπογραφή. Το βιβλιάριο στη συνέχεια παραδίδεται μέσω Κυνηγετικού Συλλόγου στον αιτούντα, ενώ τα κατατεθέντα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο της αρμόδιας Δασικής αρχής.

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου η Αστυνομική αρχή υποχρεούται, εντός 5 εργασίμων ημερών, να ενημερώσει την αρμόδια Δασική αρχή η οποία ανακαλεί αμέσως την άδεια θήρας, ειδοποιώντας τον κυνηγό να παραδώσει το ατομικό βιβλιάριο θήρας.