Διαδικασία εξετάσεων νέων κυνηγών

Καθορίζουμε τη διαδικασία εξετάσεων που απαιτεί­ται προκειμένου να χορηγείται στους νέους κυνηγούς η βεβαίωση «κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών» του κεφαλαίου A παρ.6 περ. 6.2 της παρούσας απόφασης

       ( 6. Οι κυνηγοί οι οποίοι εφοδιάζονται για πρώτη φορά με άδεια κυνηγιού θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν:

      6.2. Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορί­ζεται στο παράρτημα I της παρούσας. ) και ρυθμίζουμε θέματα που αφορούν στην άσκηση της κυνηγητικής δραστηριότητας, ως ακολούθως:

1. Εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών

1.1 Οι υποψήφιοι κυνηγοί προκειμένου να εφοδιαστούν για πρώτη φορά με άδεια θήρας θα πρέπει επιπλέον των άλλων δικαιολογητικών που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, να προσκομίσουν βεβαίωση ότι συμμετείχαν επιτυχώς στις εξετάσεις των επιτροπών κρίσης ικανο­τήτων νέων κυνηγών.

1.2. Οι ανωτέρω τριμελείς Επιτροπές, θα συγκροτού­νται και θα λειτουργούν στις έδρες των Δασαρχείων ή στις Δ/νσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία.

      Εξετάσεις της  επιτροπής  κρίσης ικανο­τήτων νέων κυνηγών θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, ημέρα Tρίτη 10 πμ. έως 11πμ. στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου στο  κόμβο  Αμαρίου. 

1.3. Στη σύνθεση των επιτροπών συμμετέχουν δύο (2) μέλη, δημόσιοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωτε­χνικών - Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπονικού του οικείου Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου, με εμπειρία στα θέματα θήρας και ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του κυνηγητικού συλλόγου της έδρας του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου.

1.4. Η βεβαίωση θα χορηγείται από την Δασική Αρχή, στην έδρα της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις, εφόσον κρίνεται επιτυχής από την επιτροπή η εξέταση του υποψηφίου κυνηγού, τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο και το Παράρτημα Ι της παρούσας.

2. Περιεχόμενο εξετάσεων Νέων Κυνηγών

2.1. Το περιεχόμενο των εξετάσεων κρίσης ικανοτή­των για τους κυνηγούς που εφοδιάζονται για πρώτη φορά με άδεια κυνηγίου, συνδέεται με την απόκτηση βασικών γνώσεων για την ασφαλή άσκηση της κυνηγητικής δραστηριότητας, τη δυνατότητα αναγνώρισης των θηραμάτων, τη γνώση των περί θήρας διατάξεων και των ελεγκτικών τους οργάνων καθώς και την τήρηση των νομικών και διοικητικών τους υποχρεώσεων. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται σε φύλλα απλών ερωτήσεων, τύπου προτυπωμένου “ερωτηματολογίου”, πολλαπλών επιλογών.

2.2.  Το ερωτηματολόγιο εξετάσεων νέων κυνηγών αποτελείται από 10 φύλλα, σε κάθε ένα εκ των οποίων έχουν συμπεριληφθεί είκοσι (20) ερωτήσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο “Παράρτημα Ι”. Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχούν περισσότερες από μία επιλογές (προτυπωμένες απαντήσεις), εκ των οποίων, ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή.

2.3. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει 4 φορές το μήνα. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινώ­νονται στις έδρες των Δασικών Υπηρεσιών που τις διενεργούν καθώς και στις έδρες, αντίστοιχα των οικείων κυνηγετικών συλλόγων τουλάχιστον 4 μέρες πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι υποψήφιοι νέοι κυνηγοί, υποβάλλουν αίτηση στην οικεία δασική αρχή για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, είτε μέσω των ανα­γνωρισμένων από το Υπουργείο κυνηγητικών συλλόγων, είτε ατομικά. Με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους, τον σχετικό προγραμματισμό των υπηρε­σιών και τα αιτήματα που υποβάλλονται, καθορίζεται και κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους, η ακριβής ημε­ρομηνία των εξετάσεων στις οποίες θα λάβουν μέρος. Ονομαστικός κατάλογος των εξεταζομένων αναρτάται στην έδρα της Υπηρεσίας που τις διενεργεί τουλάχι­στον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη διεξαγωγή τους.

2.4. Ο μέγιστος χρόνος εντός του οποίου οι υποψήφιοι κυνηγοί, υποχρεούνται να απαντήσουν στις 20 ερωτή­σεις που περιέχονται στο ένα από τα δέκα φύλλα του ερωτηματολογίου που τους επιδίδεται, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα σαράντα πέντε (45) λεπτά.

2.5. Οι δασικές υπηρεσίες που διενεργούν τις εξετά­σεις, δύνανται, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφί­ων και το διαθέσιμο χρόνο τη μέρα των εξετάσεων, να εξετάζουν περισσότερες από μία ομάδες των δέκα υποψηφίων κυνηγών (όχι περισσότεροι από 10 στον ίδιο χώρο), με την προϋπόθεση ότι σε κάθε έναν υποψήφιο θα διανέμεται διαφορετικό φύλλο ερωτήσεων, το οποίο στην πάνω δεξιά γωνία θα φέρει τη μονογραφή του προέδρου της Επιτροπής και τη σφραγίδα της Υπη­ρεσίας.

2.6. Στην περίπτωση που υποψήφιος δηλώσει «αγράμ­ματος» παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης του προφο­ρικά από την επιτροπή, βάσει του ερωτηματολογίου.

2.7. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε στις εξετάσεις, εφόσον απαντήσει σωστά σε 17 από τις 20 ερωτήσεις. Εάν ο υποψήφιος αποτύχει, μπορεί και πάλι να δώσει εξετάσεις σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

2.8. Η επιτροπή υποβάλλει στην οικεία δασική υπηρε­σία, πίνακα με τα στοιχεία των επιτυχόντων υποψηφίων κυνηγών, με συνημμένα τα φύλλα των εξετάσεων για κάθε ένα υποψήφιο, προκειμένου να εκδοθούν από αυτή οι σχετικές βεβαιώσεις.

2.9.  Το περιεχόμενο των φύλλων του ερωτηματο­λογίου των εξετάσεων, μπορεί να επανακαθορίζεται ανά τριετία, προσαρμοζόμενο στις νέες ανάγκες και απαιτούμενες γνώσεις για την άσκηση της κυνηγητικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της συνετής και με ασφάλεια, χρήσης των μέσων άσκησης της θήρας, της διασφάλισης των προστατευόμενων ειδών και της αειφορίας των κυνηγητικών καρπώσεων. Σε περίπτω­ση αλλαγής της δασικής νομοθεσίας για την άσκηση της θήρας, ακολουθεί αντίστοιχα, εναρμόνιση και του περιεχομένου του ερωτηματολογίου.

2.10. Για τη μελέτη και προετοιμασία, για τις εξετάσεις των νέων κυνηγών, αλλά και για την απόκτηση γνώσεων σε θέματα άγριας πανίδας και την άσκησης της θήρας γενικότερα, η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργεί­ου Περιβάλλοντος, & Ενέργειας εκπονεί ειδικό οδηγό, ο οποίος αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο και βρίσκεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις δασικές υπηρεσίες και τις κυνηγετικές οργανώσεις, που είναι αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με το ΥΠ.Α.Α.Τ (νυν με το ΥΠ.Ε.Κ.Α.)

 

Πρόγραμμα εξετάσεων ικανότητας υποψήφιων νέων και παλαιών κυνηγών 2020-2021

                                   Η ημερομηνίες  ενδέχεται  να αλλάξουν γι΄ αυτό  καλό θα είναι πριν, να ενημερώνεστε από τον κυνηγετικό σύλλογο μας.  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Τρίτη

04/08/2020

11/08/2020

18/08/2020

  25/08/2020  

Ώρα 10:00 πμ.

Τρίτη

01/09/2020

08/09/2020

15/09/2020

22/09/2020

Ώρα 10:00 πμ

Τρίτη

06/10/2020

13/10/2020

20/10/2020

  27/10/2020  

Ώρα 10:00 πμ

Τρίτη

03/11/2020

10/11/2020

17/11/2020

  24/11/2020  

Ώρα 10:00 πμ

Τρίτη

01/12/2020

08/12/2020

15/12/2020

  22/12/2020  

Ώρα 10:00 πμ

Τρίτη

05/01/2021

12/01/2021

19/01/2021

  26/01/2021  

Ώρα 10:00 πμ

Τρίτη

02/02/2021

09/02/2021

16/02/2021

23/02/2021

 Ώρα 10:00 πμ