Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους κατόχους κυνηγόσκυλων με τις νεότερες διατάξεις.

 

Με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς, ενημερώνουμε όλους τους  κυνηγούς  του Νομού Ρεθύμνου για τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 της ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (ΦΕΚ 198 Β΄) όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ 3941/120925/2013 (ΦΕΚ 2642 Β΄) για την έκδοση κυνηγετικής άδειας ο κυνηγετικός σκύλος οφείλει να έχει εν ισχύι εμβολιασμό λύσσας (που αποδεικνύεται από το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου, όπου φαίνεται η ημερομηνία, το εµβολιακό  σκεύασµα που έχει χρησιμοποιηθεί και η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 4039/2012 «Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς», ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του.                                                                                 

 Διοικητικές κυρώσεις

1. Για παραβάσεις του παρόντος επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ως εξής:

α/α ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1 Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους και μη τήρηση, από μέρους του, των ειδικών απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 2, ώστε να εξασφαλίζεται η ευζωία τους Άρθρο 2 παρ. 2 1.000 ευρώ
2 Παράλειψη σήμανσης και καταχώρησης των εκτρεφόμενων,αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών, καθώς και παράλειψη καταχώρησης των αλλαγών των στοιχείων τους και των στοιχείων θηλυκού γεννήτορα  Άρθρο 4 παρ. 3 3.000 ευρώ
3 Παράλειψη πλήρους και ακριβούς ενημέρωσης του ΕΜΖΣ από κτηνίατρο Άρθρο 4 παρ. 6 300 ευρώ
4 Αναληθής καταχώρηση κτηνιάτρου στο ΕΜΖΣ περί στείρωσης του ζώου συντροφιάς ή αποστολής γενετικού υλικού στο ΕΦΑΓΥΖΣ Αρθρο 4 παρ. 6 2.000 ευρώ
5 Παράλειψη τήρησης ενημερωμένου ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή ή αναπαραγωγή ή πώληση Άρθρο 8 παρ. 2 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
6 Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των παρ. 1,2,3 και 4 του άρθρου 8 Άρθρο 8 παρ. 1, 2, 3 και 4 3.000 ευρώ
7 Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής από εκτροφέα Άρθρο 8 παρ. 6 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
8 Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από τον δεύτερο οιστρικό κύκλο και πριν από την παρέλευση εννέα (9) μηνών από τον τελευταίο τοκετό Άρθρο 8 παρ. 7 2.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
9 Αναπαραγωγή μετά το ένατο έτος της ηλικίας του ζώου, καθώς και αναπαραγωγή του ίδιου ζώου περισσότερες από έξι (6) φορές σε όλη τη ζωή του Άρθρο 8 παρ. 8 2.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
10 Αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορεί, ανάλογα με το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του Άρθρο 8 παρ. 9 3.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
11 Πώληση σκύλων και γατών με ηλικία μικρότερη των δώδεκα (12) εβδομάδων.
Πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους,συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών, καθώς και σε ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν ανήκουν σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς
Άρθρο 8 παρ. 10 περ. α', β', ε' και στ' 4.000 ευρώ ανά ζώο που πωλείται
12 Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων Άρθρο 8 παρ. 10 περ. γ' 2.000 ευρώ ανά ζώο
13 Αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι Άρθρο 8 παρ. 10 περ. δ' 1.000 ευρώ ανά ζώο
14 Διαδικτυακές ή έντυπες αγγελίες α) για ζευγάρωμα ζώων συντροφιάς ή β) για πώληση σκύλων kol γατών, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 ή γ) για υιοθεσία αδέσποτων ζώων εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 14 του άρθρου 6 Άρθρο 8 παρ. 11, 12, 13 και 14 1.000 ευρώ
15 Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση ή προέρχεται από εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 Άρθρο 8 παρ. 15 500 ευρώ
16 Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής σκύλου ή γάτας ή δήλωσης της απώλειας του ζώου 1 συντροφιάς, καθώς και παράλειψη καταχώρησης στο ΕΜΖΣ όλων των απαττούμενων στοιχείων που αφορούν τον ιδιοκτήτη ή το ζώο συντροφιάς και τυχόν μεταβολών τους Άρθρο 9, παρ. 1, περ. β' και γ' 300 ευρώ
17 Παράλειψη στείρωσης σκύλου ή γάτας ή αποστολής δείγματος γενετικού υλικού τους στο ΕΕΓΥΖΣ Άρθρο 9 παρ. 1 περ. α' 1.000 ευρώ
18 Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου ή του ετήσιου εμβολιασμού του, καθώς και ακρωτηριασμός του ζώου χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος Άρθρο 9 παρ. 1 περ. δ', ε' και ι' 1.000 ευρώ
19 Μη ύπαρξη ενημερωμένου διαβατηρίου Άρθρο 9 παρ. 1 περ. στ' 300 ευρώ
20 Παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου Άρθρο 9 παρ. 1 περ. η' 100 ευρώ
21 Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου Πρόκληση ζημιάς από σκύλο Παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη ή του συνοδού ή του φύλακα Άρθρο 9 παρ. 2 καιπαρ. 3 περ. α', β', γ' 300 ευρώ
22 Μόνιμη διαβίωση γάτας σε κλουβί Άρθρο 9 παρ. 4 300 ευρώ
23 Αφαίρεση του ηλεκτρονικού μέσου της σήμανσης από ζώο συντροφιάς, χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος Άρθρο 9 παρ. 5 3.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου για δύο (2) έτη
24 Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου ή αντιγράφου ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου Άρθρο 9 παρ. 6 500 ευρώ
25 Ανακριβής αποστολή γενετικού υλικού ζώου συντροφιάς από κτηνίατρο στο ΕΦΑΓΥΖΣ Αρθρο 14 2.000 ευρώ καί, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου για ένα (1) μήνα
26 Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα Διατήρηση περισσότερων από τριών (3) ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση περισσότερων ζώων συντροφιάς Αρθρο 15 παρ. 2, 3 και 4 500 ευρώ ανά ζώο
27 Μετακίνηση σκύλων και γατών κατά παράβαση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 17 Άρθρο 17 παρ. 1, 2 και 3 500 ευρώ ανά ζώο
28 Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς τήρηση των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 17 Αρθρο 17 παρ. 4 300 ευρώ ανά ζώο
29 Μη διάθεση των απαιτούμενών ειδικών κλωβών για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς σε επιβάτη γά πλοία Αρθρο 18 παρ. 1 5.000 ευρώ
30 Μεταφορά ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των παρ. 2, 4, 6 και 10 του άρθρου 18 Άρθρο 18 παρ. 2, 4, 6 και 10 500 ευρώ ανά ζώο
31 Μη συμμόρφωση των διαχειριστριών/ πλοιοκτητριών εταιρειών δρομολογιακών πλοίων, με την απαίτηση ένταξης στο σύστημα κράτησης εισιτηρίων συναφούς πεδίου καταγραφής στοιχείων σήμανσης/ταυτοποίησης των ζώων συντροφιάς που πρόκειται να μεταφερθούν, σε συνάντηση με τον αριθμό των διατιθέμενων κλωβών. Άρθρο 18 παρ. 7 5.000 ευρώ
32 Μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων Άρθρο 18 παρ. 6 1.000 ευρώ
33 Παράλειψη λήψης από τα υπεύθυνα πρόσωπα κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα Άρθρο 20 1.000 ευρώ
34 Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια Άρθρο 22 παρ. 1 5.000 ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης
35 Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά Άρθρο 22 παρ. 2 1.000 ευρώ ανά ζώο
36 Προσκόμιση ακρωτηριασμένου ζώου για συμμετοχή του σε έκθεση και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την διοργανώνει Άρθρο 22 παρ. 4 1.000 ευρώ ανά ζώο
37 Παράλειψη κατοχής εκτυπωμένου αντιγράφου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου ή ενημερωμένου διαβατηρίου ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση Άρθρο 22 παρ. 3 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
38 Συμμετοχή ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμα Άρθρο 23 παρ. 1 30.000 ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται
39 Συμμετοχή κάθε είδους ζώου σε θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 23 Άρθρο 23 παρ. 2 εδάφιο πρώτο 20.000 ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται
40 Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων ή ως έπαθλο σε κληρώσεις, λοταρίες και διαγωνισμούς Άρθρο 23 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο, παρ. 3 και παρ. 10 10.000 ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο
41 Εκτροφή, εκπαίδευση και συμμετοχή ζώου σε οποιοδήποτε είδος μάχης Άρθρο 23 παρ. 5 εδάφιο πρώτο  40.000 ευρώ για κάθε ζώο
42 Εκτροφή, εξαγωγή ή χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας ή ιπποειδούς ή τρωκτικού ή είδους νυφίτσας (mustela putorius furo) για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών Άρθρο 23 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 50.000 ευρώ για κάθε ζώο
43 Κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιοσδήποτε είδους ζώου (δραστικός και μη ιατρογενής περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης, μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης,
εργασία μη προβλεπόμενη για το είδος του ζώου, μη σύννομη αναπαραγωγή, εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη, εγκατάλειψη)
Άρθρο 24 παρ. 1 περ. α' και άρθρο 9 παρ. 1 περ. ζ' 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος
44 Φόνος, βασανισμός των ζώων με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης,επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, στραγγαλισμό, απαγχονισμό, πνιγμό/πνιγμονή, πρόκληση εγκαύματος, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη, ακρωτηριασμό (μη θεραπευτικό), πυροβολισμό (πρόκληση τραύματος ή θάνατος ζώου), εκούσιο τραυματισμό (βαριά,
επικίνδυνη σωματική βλάβη), μάχες μεταξύ ζώων, κτηνοβασία, σεξουαλική κακοποίηση του ζώου με χρήση αντικειμένων για τη σαδιστική ευχαρίστηση του δράστη, εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων, καθώς και πώληση, εμπορία και παρουσίαση - διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιοσδήποτε οπτικοακουσηκού υλικού, στο οποίο απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με ζώα, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών ζώων με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά
 
Άρθρο 24 παρ.
1 περ. β' και παρ.
2
30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό
45 Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα Αρθρο 24 παρ. 3 500 ευρώ
46 Η με οποιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου, καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων   500 ευρώ

 

2.Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδο των δήμων στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση.

3.Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης τα πρόστιμα διπλασιάζονται κάθε φορά. Από τους παραβάτες των άρθρων 8, 22 και 23 αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας για διάστημα από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3.

4.Επί της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αναγράφονται υποχρεωτικώς: (α) η αρμόδια αρχή και η προθεσμία προσφυγής σε αυτή, σύμφωνα με την παρ. 5, (β) η παράβαση και το άρθρο του νόμου στο οποίο αναφέρεται αυτή και (γ) το ύψος του προστίμου. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης κοινοποιείται στον παραβάτη και αντίγραφό της αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 6, αρχή.

5.Αντιρρήσεις κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης υποβάλλονται ενώπιον του προϊσταμένου της αρχής το όργανο της οποίας τη βεβαίωσε, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή της παρ. 6.

6.Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορριφθούν, επιβάλλεται το πρόστιμο αμελλητί, με απόφαση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο σύνολό του από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90).

7.Ειδικά για την παράβαση των περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 9 περί παράλειψης στείρωσης ή αποστολής γενετικού υλικού του ζώου και μη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς, η απόφαση επιβολής του προστίμου εκδίδεται από τον αρμόδιο δήμο, βεβαιώνεται από την ταμειακή υπηρεσία και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

8.Σε περίπτωση κατ' εξακολούθηση παράβασης, η αρμόδια υπηρεσία που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και, αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, επιβάλλει νέο πρόστιμο μετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.

9.Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος νόμου εγγράφονται με τρόπο διακριτό σε ειδικό λογαριασμό (ΑΛΕ) στον προϋπολογισμό του δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων, την ίδρυση νέων και την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

10.Οι παρ. 2 έως 9 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαπίστωσης, στο πλαίσιο τελωνειακού ελέγχου, των παραβάσεων της περ. γ' της παρ. 10 ή της παρ. 15 του άρθρου 8, ή της παρ. 6 του άρθρου 17. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πρόστιμα της παρ. 1 επιβάλλονται και εισπράττονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2960/2001 (Α' 265).